Қаз Рус

Тарих

70-жылдардың басында Қарағанды ​​педагогикалық институтының негізінде Қарағанды ​​мемлекеттік университеті құрылды. Университеттің басқа бөлімдерімен бірге Экономика және құқық факультеті құрылады. Кейіннен Заң факультеті дербестікке ие болды.

Заң факультетінің даму тарихы оның көшбасшыларымен тығыз байланысты. Бұл жағдайда білім беру, ғылыми және білім беру әлеуетін дамытуға және кадрлармен қамтамасыз етуге үлкен үлес қосқан бірінші декандардың бірі Мәжит Тайырұлы Имашевтің қызметімен байланысты болды.

Студенттер мен оқытушылар бас ғимарат құрылысында 1977 ж.

Партия жиналысы. 1978 жыл

Мажит Тайырұлы декан болып жұмыс істеген алғашқы күндерден бастап жаңа кафедраларды ұйымдастырумен, профессор-оқытушылар құрамын жоғары білікті мамандармен нығайтумен айналысты. Келесідей кафедралар құрылған болатын: мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, еңбек және ауыл шаруашылығы құқығы, конституциялық құқық және кеңес құрылысы, қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу. Ол жас оқытушылардың ғылыми өсуіне қолайлы жағдай туғызып, заң факультетіне жан жақты қолдау көрсетті. Мажит Тайырұлының қолдауымен келесі оқытушылар кандидаттық диссертацияларын қорғады: Ахметова Н.С., Идрисова С.Б., Балтабаев К.Ж., Нұртаев Р.Т., Шопин В.Д., Ким К.В., Сулейменова Г. Ж.Байсалов А.С. және басқалар.

Ғылыми-тәжірибелік конференция. 1980 жыл.

Заң факультетінің деканы, кафедра меңгерушілері және студенттер 1981 жылғы Қазан демонстрациясында.

Заң факультетінің қалыптасуына және нығаюына доцент Шопин Виталий, доцент Куснидов Кыдырбай Кусниданович, доцент Куликов Владимир Иванович, доцент Жүнісов Бахтыбай Жолжақсынұлы, доцент Умуркулов Максим Капарович, доцент Кубеев Еркин Киноятович сияқты декандар өз үлестерін қосты.

Түлектерді жұмысқа бөлу. 1981 жыл.

Бірінші мамыр демонстрациясы. 1982 жыл.

Қыруар жұмыстардың арқасында заң факультетінің іргетасы қалыптасты, ол жыл сайын өзінің ғылыми және кәсіби әлеуетін арттырып, қысқа мерзім ішінде республикадағы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінен кейінгі екінші орында болды. Факультеттегі бүгінгі күні студенттер мен оқытушылар тарапынан құрметтелетін үздік дәстүрлердің негізі сол бір тарихи кезеңдерде қаланған болатын. Декандардың, кафедра меңгерушілерінің және оқытушылардың сіңірген еңбектерінің арқасында факультет біліктілігі жоғары заңгерлік кадрларды даярлайтын орынға айналды. Оның оқушылары біздің елде ғана емес, сонымен қатар шетелде де танымал. Олар егемен мемлекеттің қоғамдық, саяси және ғылыми өмірінің барлық салаларында жұмыс істейді. Олардың ішінде: Тусупбеков Р.Т. – Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенат депутаты, С.Б. Ақылбай – Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты, Дулатбеков Н.О. – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Х.Ә. Әбішев – Қазақстан Республикасы Парламентімен байланыс жөніндегі Бас прокурордың көмекшісі, Шапак У.Ш. – Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің мүшесі,  Тоғжанов Е.Л. – Маңғыстау облысының әкімі, М.Абилов – Астана қаласы Әділет департаментінің басшысы, М.Сексембаев – Қарағанды облысының прокуроры және тағы басқалар.

Факультеттің тәрбиеленушілері құқық қорғау және мемлекеттік қызметте ғана емес, сондай-ақ ғылыми жолда үлкен нәтижелерге қол жеткізді. Бұндай түлектердің қатарында,  Жүнісов Б.Ж. және Жанайдаров И.О. танымал ғалымдар, ғылым докторлары, Қазақстанның алдыңғы қатарлы заң университеттерінің жетекшілері болып табылады. Заң ғылымдарының докторы, профессор Кубеев Еркін Киноятович 2004 жылдан бастап Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ректоры.

В начале 70-х годов на базе Карагандинского педагогического института был образован Карагандинский государственный университет. Среди других подразделений КарГУ был сформирован и Экономико-юридический факультет. Позже юридический факультет стал самостоятельным.

История развития юридического факультета тесно связана с ее руководителями. В данном случае огромный вклад в деле становления учебного, научного и воспитательного потенциала и комплектовании кадров было связано с деятельностью одного из первых деканов Мажита Таировича Имашева.

Студенты и преподаватели на строительстве главного корпуса 1977 год

Партсобрание 1978 год

Мажит Таирович, с первых дней работая в должности декана, занялся организацией новых кафедр, укреплением факультета высококвалифицированными кадрами. Были созданы кафедры: теории и истории государства и права, трудового и сельскохозяйственного права, конституционного права и советского строительства, уголовного права и уголовного процесса. Он болел за родной юридический факультет, создавая благоприятные условия для научного роста молодых преподавателей. При поддержке Мажита Таировича в то время защитили кандидатские диссертации: Ахметова Н.С., Идрисова С.Б., Балтабаев К.Ж., Нуртаев Р.Т., Шопин В.Д., Ким К.В., Сулейменова Г.Ж., Байсалов А.С. и многие другие.

Научно-практическая конференция 1980 год

Декан, зав.кафедрами и студенты юридического факультета на Октябрьской демонстрации 1981 года

Значительный вклад в формировании и укреплении факультета, его традиций, внесли другие деканы факультета — доцент Шопин Виталий Дмитриевич, доцент Кусниденов Кыдырбай Кусниденович, доцент Куликов Владимир Иванович, доцент Жунусов Бахтыбай Жолжаксынович, доцент Умуркулов Максим Капарович, доцент Кубеев Еркин Киноятович и другие.

Распределение выпускников 1981 год

Первомайская демонстрация 1982 год

Благодаря их титаническому труду была сформирована основа юридического факультета, из года в год наращивавшего свой научно-профессиональный потенциал и буквально в кратчайшие сроки факультет по своим показателям стал вторым по республике после Казахского Государственного университета им. С.М.Кирова. В тот исторический для факультета период были заложены лучшие традиции не только среди преподавателей, но и студенческой молодежи, которые высоко чтятся и в сегодняшние дни. Благодаря упорному труду деканов, заведующих кафедрами и преподавателей, факультет стал называться кузницей высококвалифицированных юридических кадров. Его воспитанники известны не только у нас в республике, но и за рубежом. Они работают во всех областях общественной, политической и научной жизни суверенного государства. Среди них: Тусупбеков Р.Т. – Сенатор Парламента РК, Акылбай С.Б. – Сенатор Парламента РК, Дулатбеков Н.О. – депутат Мажилиса Парламента РК,  Абишев Х.А. – помощник Генерального прокурора по связям с Парламентом РК, Шапак У.Ш. – Член Конституционного совета РК, Тугжанов Е.Л. – аким Мангистауской области, Абилов М.С. – руководитель Департамента Юстиции г. Астана, Сексембаев М.И. – прокурор Карагандинской области и другие.

Воспитанники факультета добились больших результатов не только в правоохранительной сфере и государственной службе, но и в научной стезе. Такие выпускники, как Жунусов Б.Ж. и Жанайдаров И.О. стали известными учеными, докторами наук, являются руководителями ведущих юридических вузов Казахстана. Доктор юридических наук, профессор Кубеев Еркин Киноятович с 2004 года является ректором Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова.